môj program

1.

Zelené riešenie pre krajší
a čistejší dolný Liptov

POSILNIME CYKLODOPRAVU

 • vybudovanie a rozvoj Vážskej cyklotrasy s podpornou infraštruktúrou
 • realizácia projektu „Ulice pre deti“ s cieľom zlepšiť nemotorovú dopravu a bezpečnosť detí na ceste do školy
 • podpora investícií do územno-plánovacej a stavebno technickej dokumentácie súvisiacej s rozvojom cyklodopravy

ZLEPŠIME ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Vybudovanie environmentálneho centra v Ružomberku
 • Podpora zriadenie a vybudovania Regionálneho centra obehového hospodárstva na Liptove
 • Budovanie zberných dvorov vrátane technického vybavenia,
 • Podpora technologického vybavenia a systému na zber, separáciu a zhodnocovanie odpadu

DAJME PRIESTOR OBNOVITEĽNÝM ZDROJOM

 • Realizácia projektu „Vízia energeticky úsporného regiónu dolného Liptova“
 • Zateplenia verejných budov, škôl, materských škôlok
 • Investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
 • Zachytávanie vody v krajine s dôrazom na zelené riešenia pri nových investíciách v mestách a obciach
 • Podpora využitia geotermálnej energie

2.

Plnohodnotný život v regióne dolný Liptov

PODPORME KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO

 • Investície do komplexnej rekonštrukcie Hradu Likava vrátane nových možností na interaktívne a zážitkové expozície, hudobné a filmové prezentácie či festivaly
 • vytvorenie multimediálnych expozícií s použitím interaktívnych technológií pre Liptovské múzeum,

INVESTUJME DO KULTÚRNEJ A ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 • Podpora výstavby a rekonštrukcie multišportových areálov, detských alebo workoutových ihrísk
 • Vybudovanie kultúrnych a oddychových zón, amfiteátrov, podpora divadelných subjektov a ich organizačno-technického zázemia na zber, separáciu a zhodnocovanie odpadu

VYUŽIME POTENCIÁL CESTOVNÉHO RUCHU

 • Podpora miestnych akčných skupín na Liptove a ich integrácie do rozvojových a strategických činností v regióne Liptova
 • Podpora lokálnych producentov a tradičných remesiel na Liptove
 • Podpora a zriadenie Analyticko-strategickej a manažérskej jednotky pre účely lepšieho využívania EÚ zdrojov

Máte nápady na zlepšenie kraja?

kontaktujte ma